Ogólne informacje

Cel

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów: technika, informatyka, technologia informacyjna w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Studia umożliwiają nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu w szkole. Kwalifikacje te pozwolą nauczycielowi na prawidłowe prowadzenie lekcji z przedmiotów: TECHNIKA, INFORMATYKA, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Umożliwią również włączenia informatyki i technologii informacyjnych do nauczania przedmiotów, które są związane z jego podstawowymi kwalifikacjami oraz wykorzystać wiedzę ogólnotechniczną do nauczania tych przedmiotów.

Wymagania

Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych. Warunkiem uzyskania dodatkowych kwalifikacji jest posiadanie uprawnień pedagogicznych.

Organizacja zajęć

  • Studia prowadzone są systemem zaocznym i trwają trzy semestry.
  • Zajęcia odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.
  • Program obejmuje 360 godzin zajęć: wykładów i laboratoriów.
  • Słuchacze zobowiązani są do samodzielnego opracowania pracy dyplomowej (projektu) kończącej studia.
  • Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz słuchacze studiów doktoranckich.
  • Do dyspozycji są laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt.
  • Każdy uczestnik ma do dyspozycji stanowisko laboratoryjne wyłącznie dla siebie.

Świadectwo ukończenia

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia PODYPLOMOWYCH STUDIÓW KWALIFIKACYJNYCH "EDUKACJA INFORMATYCZNA I TECHNICZNA" O SPECJALNOŚCI:

1) TECHNIKA

2) INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

(w zależności od wyboru) wg wzoru ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Świadectwo wydaje i podpisuje Rektor U.Śl. i Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach U.Śl.

Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, zdanie egzaminów oraz opracowanie i obrona projektu końcowego.